XXPHIM.NET

Các trang web chính:

XXPHIM.PRO: XXPHIM sẽ hoạt động chính ở tên miền này.

XXPHIM.CC: Tên miền phụ, các bạn có thể truy cập phòng trường hợp XXPHIM.PRO bị chặn.