Khách hàng đang thái độ với người làm việc với xe của ông ta vì trể giờ làm và cô gái Georgie Lyall đang làm cho chiếc xe của ông ấy.
Nhưng vì trể quá nên ông vào nói chuyện kêu quản lý nhưng rồi cô gái bắt đầu muốn địt ông và muốn như vậy để làm..